OpenDNS Updater 2.2.1

OpenDNS Updater 2.2.1

OpenDNS – Freeware –
ra khỏi 14 phiếu
5 Stars User Rating
Your router doesn't support OpenDNS by default or is limited in number of DDNS? You can use this simple client to send IP changes to your OpenDNS account automatically. Like OpenDNS this tool is also free. You don't need to install the software, just download and run it. OpenDNS Updater is built for Windows and runs under Windows 2000 or newer.

Tổng quan

OpenDNS Updater là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi OpenDNS.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của OpenDNS Updater là 2.2.1, phát hành vào ngày 29/10/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/05/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 2.2.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

OpenDNS Updater đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của OpenDNS Updater đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho OpenDNS Updater!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có OpenDNS Updater cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản